O Kancelarii

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się, współczesną Kancelarią, zajmującą się świadczeniem pomocy prawnej zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Spektrum naszego doświadczenia i kompetencji pozwala na świadczenie skutecznej pomocy prawnej w wielu istotnych dla naszych Klientów aspektach i dziedzinach.

Naszym nadrzędnym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania oraz pomoc Klientowi. Rozumiemy oczekiwania Klienta, w tym jak istotne jest zapobieganie problemom i sytuacjom krytycznym. Stąd też nasze działania w ramach świadczenia bieżącej pomocy prawnej nakierowane są na zabezpieczenie interesów Klienta.

W toku współpracy uczymy się specyfiki działalności Klienta, poznajemy otoczenie gospodarcze, ustalone praktyki i dopasowujemy rozwiązania prawne do konkretnego Klienta, spełniając jego oczekiwania i potrzeby. Identyfikacja problemów prawnych, które już pojawiły się lub wkrótce mogą się pojawić w zakresie prowadzonej przez Klientów działalności jest dla nas kluczowa.

Wiemy, że w biznesie liczy się osiągnięcie zamierzonych celów, dlatego doradzając naszym Klientom staramy się brać pod uwagę nie tylko aspekty prawne, ale też ekonomiczne skutki proponowanych przez nas rozwiązań.

Klientom indywidualnym pomagamy w rozwiązaniu ich prawnych problemów życiowych, zapewniając pomoc w sprawach rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz karnych.

Dążymy do tego, aby współpraca z naszymi Klientami opierała się na relacjach partnerskich. Na bieżąco informujemy o podejmowanych w interesie Klientów działaniach.

Gwarantujemy bezpośredni kontakt i pracę z partnerem Kancelarii, jak również pełną dyspozycyjność oraz dojazd do Klienta.

Praca na rzecz Klientów może być świadczona również w języku angielskim oraz języku niemieckim. Ponadto, dzięki współpracy z biurami tłumaczeń, zapewniamy możliwość realizacji zleceń także w innych językach.

Nasz Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych prawników. Współpracujemy z rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, doradcami finansowymi i ubezpieczeniowymi, rzeczoznawcami oraz notariuszami.

Warunki finansowe
Wiemy, jak istotne w kontakcie z doradcą prawnym są przejrzyste, rozsądne i elastyczne warunki finansowe. Jesteśmy przekonani, że właśnie takie warunki oferujemy w relacjach z Klientami. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług.

W zależności od uzgodnień z Klientem, jak również specyfiki danej usługi, nasze relacje finansowe z Klientami opierają się na rozliczeniach według:
bulletstawki godzinowej
bulletryczałtu
bulletsystemu mieszanego (z preferencyjną stawką godzinową w ramach ryczałtu miesięcznego)


Partnerzy

 • Magda  + 48 668 119 410
  m.napiorkowska@gnlaw.pl
 • Magdalena Napiórkowska
  adwokat


  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W 2005 roku ukończyła etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od 2000 roku współpracowała z kancelariami prawnymi w Poznaniu i Warszawie.

 • Specjalistka w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

  Jej doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:
  bulletbieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych
  bulletdoradztwo w zakresie transakcji handlowych
  bulletzakładanie spółek, stowarzyszeń i fundacji
  bulletbadania prawne spółek (due diligence)
  bulletdoradztwo w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej
  bulletdoradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji
  bulletwindykacja należności
  bulletreprezentacja strony przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych
  bulletprowadzenie spraw karnych i karnoskarbowych
  bulletreprezentacja Klientów w negocjacjach biznesowych
 • Pawel  + 48 509 567 002
  p.grzywaczewski@gnlaw.pl
 • Przemysław Grzywaczewski
  radca Prawny


  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2001 roku współpracował z kancelariami prawnymi w Poznaniu i Warszawie. Likwidator spółek z udziałem Skarbu Państwa i kurator KRS.
 • Specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami i ochrony konkurencji.

  Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:
  bulletdoradztwo w procesach prywatyzacji spółek kapitałowych
  bulletprzygotowywanie dokumentacji oraz kompleksowe doradztwo w procesach inwestycyjnych
  bulletdoradztwo korporacyjne
  bulletprzygotowywanie procesów przekształcania i łączenia spółek handlowych
  bulletdoradztwo w procesach likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych
  bulletdoradztwo przy projektach budowy farm wiatrowych
  bulletprzygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentowanie w postępowaniach antymonopolowych i administracyjnych
  bulletdoradztwo w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami
  bulletszkolenia
 • Kinga  + 48 512 384 324
  k.grzywaczewska@gnlaw.pl
 • Kinga Grzywaczewska
  radca prawny


  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2001 roku współpracowała z kancelariami prawnymi w Poznaniu i Warszawie.
 • Specjalistka w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

  Jej doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:
  bulletdoradztwo transakcyjne
  bulletprowadzenie procesów emisji obligacji
  bulletbieżącą obsługę przedsiębiorców
  bulletdoradztwo w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej
  bulletreprezentowanie Klientów w negocjacjach biznesowych
  bulletdoradztwo na rzecz podmiotów leczniczych
  bulletzakładanie na terenie Polski podmiotów gospodarczych oraz współudział w tworzeniu spółek na terenie innych państw europejskich
  bulletreprezentowanie Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz ubezpieczycielami
  bulletprowadzenie projektów z zakresu badania prawnego spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów

Zaufali nam
Wśród Klientów, którzy zaufali Partnerom Kancelarii i powierzyli prowadzenie swoich spraw są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy reprezentujący między innymi następujące branże:

bulletnieruchomości i budownictwo (w tym zajmujący się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami oraz produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych)
bulletmotoryzacja (producenci środków transportu, dealerzy, zakłady naprawcze)
bulletenergetyka (farmy wiatrowe, przedsiębiorstwa energetyczne)
bulletmateriały biurowe
bulletusługi (w tym: doradztwo finansowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne, logistyka, transport, IT oraz edukacja)
bulletopieka zdrowotna (zakłady lecznicze, laboratoria diagnostyczne)

Specjalizacje

Obsługa przedsiębiorców
i organizacji non-profit
bullettransakcje handlowe, w tym opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów, ogólnych warunków sprzedaży, dostawy, zakupów
bulletdoradztwo korporacyjne
bulletsprawy pracownicze, kontrakty menedżerskie
bulletochrona danych osobowych
bulletwindykacja należności
bulletrestrukturyzacja, przekształcenie, podział, połączenie
bulletopinie prawne, memorandum informacyjne
bulletszkolenia

Inwestycje na rynku kapitałowym
bulletkompleksowa obsługa transakcji nabycia i zbycia spółek (M&A)
bulletkompleksowa obsługa transakcji pozyskania finansowania zewnętrznego (m.in. bankowego, mezzanine, equity)
bulletkompleksowa obsługa emisji obligacji i ich wprowadzenie na rynek papierów wartościowych
bulletaudyt prawny (due diligence)
bulletbieżąca obsługa prawna instytucji finansowych

Energetyka
bulletkompleksowa obsługa inwestycji budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych
bulletreprezentacja w sprawach o ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu
bulletreprezentacja podmiotów w postępowaniach przed Prezesem URE i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nieruchomości i prawo budowlane
bulletkompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
bullettransakcje nabycia i zbycia nieruchomości
bulletzniesienie współwłasności
bulletscalanie i podział nieruchomości
bulletustanowienie służebności, hipoteki
bulletnajem, dzierżawa, leasing nieruchomości
bulletzasiedzenie
bulletwywłaszczenie i odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
bulletreprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
bulletreprezentacja w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
bulletaudyt stanu prawnego nieruchomości
bulletbieżąca obsługa prawna zarządców i właścicieli nieruchomości

Restrukturyzacja
bulletprzekształcenie, połączenie, podział spółek
bulletrestrukturyzacja zadłużenia finansowego
bulletrestrukturyzacja zatrudnienia
bulletpostępowanie naprawcze
bulletpostępowanie upadłościowe
bulletpostępowanie likwidacyjne

Prawo pracy
bulletreprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
bulletprzygotowywanie umów, wypowiedzeń, aktów prawa pracy wewnątrzzakładowego (regulaminów, porozumień, układów zbiorowych pracy)
bulletnegocjacje ze związkami zawodowymi, radą pracowników
bulletrestrukturyzacja zatrudnienia
bulletopinie prawne
bulletszkolenia dla pracowników i pracodawców

Ochrona konkurencji i nieuczciwa konkurencja
bulletsprawy związane z koncentracją przedsiębiorców i porozumieniami antykonkurencyjnymi (w tym reprezentacja przed Prezesem UOKiK)
bulletsprawy dotyczące klauzul abuzywnych
bulletdoradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji

Prawo medyczne
bulletzakładanie i kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych
bulletreprezentacja podmiotów leczniczych w zawieraniu kontraktów z NFZ i innymi podmiotami finansującymi świadczenia opieki zdrowotnej (w tym protesty, odwołania, skargi do sądów administracyjnych)
bulletreprezentacja podmiotów leczniczych w sporach związanych z wykonaniem i rozliczaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
bulletreprezentacja w sprawach o odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Własność intelektualna i przemysłowa
bulletochrona utworów i znaków towarowych w sieci teleinformatycznej
bulletumowy zbycia i umowy licencyjne dotyczące praw autorskich i praw własności przemysłowej
bulletreprezentacja klientów w sporach związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej

Sprawy rodzinne i spadkowe
bulletalimenty
bulletwładza rodzicielska
bulletseparacja i rozwód
bulletumowy majątkowe małżeńskie
bulletpodział majątku
bulletstwierdzenie nabycia spadku i podział majątku spadkowego

Sprawy karne
bulletobrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
bulletreprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym
bulletreprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym, w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie
bulletreprezentacja w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Windykacja należności
bulletwezwania do zapłaty
bulletreprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
bulletnegocjacje w sprawie spłaty zadłużenia

Kontakt

 • Grzywaczewski Napiórkowska i Partnerzy
  Radcowie Prawni i Adwokaci
 • + 48 512 60 00 66
  sekretariat@gnlaw.pl
 • ul. Słowackiego 18/7a i 8
  60-823 Poznań
 • KRS: 0000497923
  NIP: 7811892674