Slide

Usługi / Specjalizacje

Oferujemy rozwiązania prawne wspierające działalność zarówno polskich podmiotów jak i międzynarodowych grup kapitałowych.

Wspieramy w bieżących kwestiach oraz sprawnie rozwiązujemy złożone i wielowymiarowe problemy związane z różnymi obszarami prawa.

Slide

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

Prowadząc codzienną obsługę prawną pomagamy Klientom skupić się na bezpiecznym rozwijaniu swoich przedsięwzięć.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Doradzamy m.in. w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, w szczególności kontrahentami lub potencjalnymi partnerami biznesowymi, a także w procesie negocjowania umów handlowych oraz umów związanych z inwestycjami.

Oferujemy doradztwo korporacyjne związane z funkcjonowaniem spółek i innych podmiotów prawa - w tym obsługujemy posiedzenia i zgromadzenia organów spółek, jak i zapewniamy doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Angażujemy się w kwestie z zakresu prawa pracy – opiniujemy i przygotowujemy umowy, wypowiedzenia oraz inne akty prawa pracy wewnątrzzakładowego.

Pomagamy w relacjach z przedstawicielami załogi, w tym związkami zawodowymi oraz zapewniamy bieżące konsultacje w indywidualnych sprawach.

Obsługujemy spory sądowe i sądowo-administracyjne oraz reprezentujemy Klienta przed organami administracji.

Slide

Restrukturyzacje i przekształcenia

Pomagamy budować, wzmacniać i chronić wartość przedsiębiorstwa poprzez wypracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych poprawiających efektywność działania i zmniejszających ryzyka.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Zapewniamy doradztwo dotyczące wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniające wszystkie istotne aspekty prawno-podatkowe oraz pomagamy w zakładaniu spółek.

Wspieramy w bieżącym funkcjonowaniu, a także doradzamy w trakcie procesów przekształcenia, łączenia, podziału spółek lub postępowań związanych z rozwiązaniem i likwidacją.

Pomagamy również firmom mającym problemy z płynnością finansową – zapewniamy doradztwo i obsługę w zakresie restrukturyzacji zadłużenia.

Restrukturyzacje i przekształcenia

Pomagamy budować, wzmacniać i chronić wartość przedsiębiorstwa poprzez wypracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych poprawiających efektywność działania i zmniejszających ryzyka.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Slide

Ochrona konkurencji i nieuczciwa konkurencja

Dostarczamy skuteczne narzędzia i rozwiązania prawne pomagając zarządzać ryzykiem wystąpienia naruszeń prawa konkurencji.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Przeprowadzamy analizy działań pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, określamy potencjalne ryzyka oraz roszczenia.

Przygotowujemy zabezpieczające rozwiązania prawne, kompleksowo wspieramy Klientów w zakresie identyfikacji klauzul abuzywnych.

Zapewniamy doradztwo i reprezentację w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym odnoszących się do czynów nieuczciwej konkurencji.

Slide

Inwestycje budowlane i nieruchomościowe

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w procesach związanych z nieruchomościami i obsługą inwestycji budowlanych.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Oferujemy kompleksowe doradztwo mające na celu m.in. bezpieczne nabycie lub zbycie nieruchomości, zniesienie współwłasności czy scalanie lub podział, a także bezpieczną realizację inwestycji budowlanej na nieruchomości.

Przeprowadzamy konieczne badania prawne, pomagamy w wyborze struktury transakcji oraz określamy i zabezpieczamy ryzyka.

Wspieramy w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych związanych z realizacją inwestycji budowlanych.

Doradzamy w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Pomagamy w procesie przygotowania, negocjowania i podpisana dokumentacji transakcyjnej, w tym przygotowujemy i negocjujemy projekty umów z generalnymi wykonawcami inwestycji.

Zajmujemy się również m.in. obsługą sporów związanych z nieruchomościami i ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach.

Reprezentujemy w postępowaniu wieczysto-księgowym.

Inwestycje budowlane i nieruchomościowe

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w procesach związanych z nieruchomościami i obsługą inwestycji budowlanych.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Slide

transakcje M&A i inne transakcje na rynku kapitałowym

Oferujemy doradztwo i pomoc prawną przy przeprowadzaniu transakcji fuzji, przejęć, sprzedaży aktywów, udziałów i przedsiębiorstw.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Wspieramy przedsiębiorców w tym, aby proces przebiegał sprawnie, bezpiecznie dla Klienta, a także zgodnie z założonymi celami, obowiązującymi przepisami oraz standardami biznesowymi i etycznymi.

Zapewniamy m.in. weryfikację aktualnego stanu prawnego przedmiotu transakcji (due diligence), strukturyzację transakcji, sporządzenie wymaganej dokumentacji transakcyjnej oraz doradzamy na całym etapie realizacji projektu, w tym na etapie post-transakcyjnym.

Pomagamy również w kwestiach związanych z pozyskiwaniem kapitału na rozwój lub działalność, a także z inwestowaniem środków poprzez nabywanie aktywów, udziałów i przedsiębiorstw (sell-side oraz buy-side).

Slide

Własność intelektualna i przemysłowa

Doradzamy, jak tworzyć i zarządzać portfelem praw własności intelektualnej oraz jak chronić te posiadane lub wykorzystywane.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski

Agnieszka Kubis

Agnieszka
Kubis

Pomagamy m.in. w zakresie ochrony utworów i znaków towarowych w sieci teleinformatycznej, a także wspieramy przy tworzeniu i zawieraniu umów oraz ich negocjacji (w tym dotyczących zbycia praw, umów licencyjnych w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej).

Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej. Współpracujemy z rzecznikami patentowymi w kraju i zagranicą.

Własność intelektualna i przemysłowa

Doradzamy, jak tworzyć i zarządzać portfelem praw własności intelektualnej oraz jak chronić te posiadane lub wykorzystywane.

W tym zakresie kontaktuj się z:

Kinga Grzywaczewska

Kinga
Grzywaczewska

Przemysław Grzywaczewski

Przemysław
Grzywaczewski