Slide

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej: "Polityką") jest wskazanie reguł oraz działań w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, jakie są zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej gnlaw.pl, wskazanie reguł stosowania przez nas plików cookies, jak również określenie zasad użytkowania strony internetowej gnlaw.pl.

Slide

1. Definicje

 1. Administrator - Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzywaczewski Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Juliusza Słowackiego 18/ 7a i 8, 60-823 Poznań, KRS: 0000787548. Administrator jest właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem gnlaw.pl.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, numer IP lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem gnlaw.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

2. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@gnlaw.pl lub adres korespondencyjny: Grzywaczewski Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 18/ 7a i 8, 60-823 Poznań oraz tel. +48 512 60 00 66.

3. Wymagania techniczne

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

4. Zasady korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem praw własności intelektualnej. Zakazane jest umieszczanie treści bezprawnych w Serwisie.

Serwis, w tym jego treści i struktura, objęte są prawami autorskimi, które podlegają ochronie. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu na własny użytek osobisty - tym samym zabronione jest wykorzystywanie treści publikowanych w Serwisie na użytek komercyjny.

Użytkownik jest zobowiązany nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne działanie Serwisu.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz kategorie przetwarzanych danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Użytkownikom treści publikowanych w Serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy obejmującej świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu).
 2. prowadzenia statystyk i analiz w celu usprawnienia działalności prowadzonej przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu prowadzenia analiz aktywności w Serwisie i poprawy stosowanych funkcjonalności, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora).
 3. obrony przed zgłaszanymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu ewentualnego podjęcia uzasadnionej obrony przed zgłaszanymi roszczeniami lub ustalenia i dochodzenia roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora).

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 2. W przypadku złożenia reklamacji złożonej w związku z użytkowaniem Serwisu, dane osobowe i/ lub kontaktowe podane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora można znaleźć w Klauzuli Informacyjnej.

6. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom zajmującym się obsługą i zarządzaniem naszym systemem informatycznym,
 • podmiotom wspierającym działalność Administratora,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych jedynie, gdy będzie to niezbędne i wyłącznie, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych Osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych na etapie ich zbierania.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy obejmującej świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane przez okres świadczenia tej usługi, w tym wypadku korzystania z Serwisu.

Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu.

Wyżej wskazane okresy mogą ulec wydłużeniu w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia uzasadnionej obrony lub do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

9. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem Twojej zgody).

W celu wykonania swoich praw, o których mowa powyżej, wszelką korespondencję powinieneś kierować na adres e-mail sekretariat@gnlaw.pl lub adres korespondencyjny: Grzywaczewski Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 18/ 7a i 8, 60-823 Poznań.

Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek lub ustalić treści żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Masz również prawo do skargi, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych. W takim wypadku masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie przez Ciebie danych, które są niezbędne np. do realizacji określonych celów może uniemożliwić nam podjęcie odpowiednich działań.

11. Informacja dotycząca automatycznego przetwarzania i profilowania

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają podstawowe informacje, takie jak: adres URL strony internetowej z której pochodzą, zaplanowany czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, unikalny numer i nazwę. Cookies są wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

Pliki cookie można podzielić na pliki własne i zewnętrzne (innych firm) w zależności od tego, czy są powiązane z domeną gnlaw.pl. Pliki cookie innych firm są skojarzone z domeną, która nie jest związana z witryną odwiedzaną przez Użytkownika.

Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. W ramach naszego Serwisu używamy tylko niezbędnych i funkcjonalnych plików cookies, które zostały opisane poniżej:

 1. cookies_accepted
  • Wygasa po: 1 roku
  • Pochodzi z: gnlaw.pl
  • Własne / zewnętrzne: własne
  • Opis: Zapamiętuje zamknięcie okna (boksu) z informacją: "Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce." (dzięki temu cookie komunikat nie będzie wyświetlany przy kolejnej wizycie)
 2. <losowy-ciąg-32-znaków>
  • Wygasa po: zakończeniu sesji
  • Pochodzi z: gnlaw.pl
  • Własne / zewnętrzne: własne
  • Opis: Utrzymanie sesji Użytkownika w Serwisie i informowanie, że Użytkownik odwiedza stronę "tu i teraz"; to cookie zabezpiecza również Serwis przed możliwymi atakami (np. ogromna ilość odświeżeń stron / wejść na pod-strony w bardzo krótkim okresie czasu)
 3. <losowy-ciąg-32-znaków>
  • Wygasa po: zakończeniu sesji
  • Pochodzi z: gnlaw.pl
  • Własne / zewnętrzne: własne
  • Opis: Zapamiętuje wybór języka treści dokonany przez Użytkownika lub poprzez ustawienia oprogramowania Użytkownika na urządzeniu (preferowany język przeglądarki internetowej).

Przeglądarka internetowa Użytkownika - bez odpowiedniej konfiguracji - domyślnie dopuszcza wgrywanie wszystkich rodzajów cookies. Użytkownicy Serwisu sami i w każdej chwili mogą zmienić ustawienia dot. plików cookies. Pod niżej wskazanymi linkami możliwe jest skonfigurowanie popularnych przeglądarek internetowych:

13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące korzystania z Serwisu

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu. Użytkownik w tym celu może złożyć reklamację na adres e-mail sekretariat@gnlaw.pl lub adres korespondencyjny: Grzywaczewski Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 18/ 7a i 8, 60-823 Poznań. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej reklamacje lub ustalić treści żądania, zwrócimy się do Użytkownika składającego reklamacje o dodatkowe informacje.

14. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, do czego Administrator zastrzega sobie prawo.

Aktualna wersja niniejszej Polityki Prywatności obowiązuje od 01.07.2022.

Slide

Kontakt z nami

KRS: 0000787548
REGON: 302649356
NIP: 7811892674