Slide

klauzula informacyjna RODO

Slide
 1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że:
 2. Grzywaczewski Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 18/7a i 8, 60-823 Poznań, KRS 0000787548, tel. +48 512 60 00 66, mail sekretariat@gnlaw.pl (dalej: „Kancelaria”), jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 3. Kancelaria przetwarza Twoje dane w celu: a) wykonania umowy – w przypadku zawarcia przez Ciebie z Kancelarią umowy o świadczenie usług prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); lub b) wykonania umowy – w przypadku zawarcia pomiędzy Kancelarią a podmiotem, w imieniu którego działasz, umowy o świadczenie usług prawnych; w takim przypadku przetwarzamy dane otrzymane od tego podmiotu takie jak: Twoje imię i nazwisko, Twój numer telefonu, Twój adres mailowy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); lub c) nawiązania z Tobą komunikacji lub współpracy oraz marketingu bezpośredniego, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); lub d) wykonania umowy – w przypadku korzystania z usług świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną, tj. prezentowania treści publikowancyh na stronie internetowej www.gnlaw.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); lub e) prowadzenia komunikacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą w związku z kontaktowaniem się z Kancelarią drogą elektroniczną lub telefoniczną na podane na stronie internetowej www.gnlaw.pl dane kontaktowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); lub f) prowadzenia rekrutacji dotyczącej podjęcia zatrudnienia lub współpracy z Kancelarią (podstawa odpowiednio z art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); lub g) w celach statystycznych, analitycznych i zapewnienia bezpieczeństwa w zwiazku z prowadzeniem strony internetowej www.gnlaw.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Ponadto, Kancelaria przetwarza Twoje dane w celu: a) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Twoje dane osobowe Kancelaria może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: współpracownikom Kancelarii, firmom zajmującym się obsługą księgowo-podatkową Kancelarii, firmom zajmującym się obsługą i zarządzaniem systemem informatycznym Kancelarii, firmom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi kurierskie i pocztowe, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na nas obowiązków (m.in. sądom, prokuraturom, organom ścigania i przeciwnikom w prowadzonych przez nas sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych).
 5. Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych jedynie, gdy będzie to niezbędne i wyłącznie gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Kancelaria informuje o zamiarze przekazania Danych Osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych na etapie ich zbierania.
 6. Kancelaria korzysta z usług Microsoft Corporation, który stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. W celu uzyskania ich kopii, prosimy o kontakt z Kancelarią.
 7. Czas przetwarzania Twoich danych uznależniony jest od celu w jakim dane są przetwarzane. Czas przetwarzania tych danych może wynikać również z obowiązujących przepisów prawa. Dane przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Jeśli  dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub  do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie  zgody Kancelaria przetwarza Twoje dane do czasu jej wycofania przez Ciebie. Twoja zgoda udzielona Kancelarii na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili.
 8. Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu wykonania swoich praw, skieruj żądanie na nasz adres korespondencyjny wskazany powyżej lub następujący adres mailowy: sekretariat@gnlaw.pl.
 9. W związku z udzielaniem pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów wyłączone jest jednak prawo do wniesienie sprzeciwu, natomiast (i) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, (iii) prawo do uzyskania informacji a o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, zostały ograniczone w zakresie w jakim skutkowałoby naruszeniem przez radcę prawnego lub adwokata tajemnicy zawodowej.
 10. Jeżeli uważasz, że Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, wówczas możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji celów, o których mowa w pkt 2 powyżej. Jeżeli nie podasz swoich danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie celów, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Slide

Kontakt z nami

KRS: 0000787548
REGON: 302649356
NIP: 7811892674